อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ชื่อ
Personal Informationปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสาร),มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท  : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์),สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
อีเมลล์ : prakaikavin.sr@ssru.ac.th
เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/ปริญญาโท  :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา)
ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
Doctor's Degree : Ph.D (Communication) 2006,Thesis: Thai Youth Consumption of Media: Globalisation and Thai Identity University of Westminster, London, U.K
ตำแหน่งปัจจุบัน 
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการวิชาการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
- ประธานสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- อุปนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- อาจารย์สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด


ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี :  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด


ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต),มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์),สถาบันราชภัฏสวนสุนนันทา 

อีเมลล์ : isari.ti@ssru.ac.th
เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/isari_ti/