ติดต่อเรา


แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
สุวิมลอาภาผลwww.teacher.ssru.ac.th/suwimol_ap/suwimol.ap@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกายกาวิลศรีจินดาwww.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/prakaikavin.sr@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเดชรุ่งศรีสวัสดิ์www.teacher.ssru.ac.th/somdech_ru/somdech.ru@ssru.ac.th
4อาจารย์ดร.ดุษฎีนิลดำwww.teacher.ssru.ac.th/dusadee_ni/dusadee.ni@ssru.ac.th
5อาจารย์
ชิโนรสถิ่นวิไลสกุลwww.teacher.ssru.ac.th/chinoros_th/chinoros.th@ssru.ac.th
6อาจารย์
ธนิตพฤกธราwww.teacher.ssru.ac.th/tanit_pu/tanit.pu@ssru.ac.th
7อาจารย์
อิสรีไพเราะwww.teacher.ssru.ac.th/isari_ti/isari.ti@ssru.ac.th