หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์

admin aim
2018-12-03 11:45:06

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์

แขนงวิชาหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ได้แก่
1. วารสารศาสตร์ Journalism
2. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร Public Relations and Corporate Communication
3. การโฆษณาและสื่อสารการตลาด Advertising and Marketing Communication
4. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ Radio and Television Broadcasting
5. ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล Films and Digital

นอกจากนี้เปิดสอนโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคบ่าย)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
1. นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2. นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2160-1490-5


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th


อ่านเพิ่มเติม