หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Ad Show Off ครั้งที่ 9
แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Ad Show Off ครั้งที่ 9

admin aim
2018-12-07 10:21:25

    เมื่อเร็วๆนี้  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Ad Show Off ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Universe of Advertising  โดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา  ณ  ห้องปฏิบัติการ Mini theater อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

    การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายฐาปกรณ์ อยู่สกุล Creative Director จาก Manolamerนายอรรธวิศิษฐ์ หัสดินทร ณ อยุธยา Director  จาก Clapscene Flim  Bangkok  และนายโสธร จิณณ์ ฉุดพิมาย Junior Colorist / Videographer จาก Dusty Hue Room  เป็นวิทยากรมาร่วมพูดคุยให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการคิดงานโฆษณาอย่าง Creative ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาในส่วนของ  Pro-Production , Production และ Post-Production เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต